Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu  www.salon-iveta.cz

Obchodní podmínky – (dále jen Podmínky) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Iveta Martincová, U Studénky 1296, Nová Paka, IČ: 02927454 (dále jen prodávající), a kupujícího (dále jen podnikatel nebo spotřebitel) při uskutečňování obchodů prostřednictvím internetu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Na podnikatele nedopadají ustanovení obchodních podmínek týkající se spotřebitelů.

 1. Vymezení pojmů
  • Prodávající je Iveta Martincová, U Studénky 1296, Nová Paka, IČ: 02927454, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  • Zákazníkem tohoto internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který je podnikatelem.
  • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo je využívá pro podnikání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem.
  • Uživatelem tohoto internetového obchodu je každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu
  • Salon je provozovna prodávajícího na adrese Salon Iveta, B. Němcové 133, 506 01 Jičín
 1. Kupní smlouva
  Je-li kupujícím spotřebitel, činí objednávku dle umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách tohoto internetového obchodu a kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
  Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží nemá prodávající skladem nebo zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
  V případě, že kupující zaplatil již kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Pokud kupující nevlastní bankovní účet, zašle prodávající kupujícímu peníze poštovní složenkou. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud došlo ze strany kupujícího ke zneužití obchodních údajů nebo k jiným krokům vedoucím k možné záměně osob na straně kupujícího. Projev směřující k odstoupení musí být kupujícímu doručen. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech je kupní smlouva rozvázána okamžikem doručení odstoupení.
 1. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením jména, adresy, čísla faktury (účtenky), data převzetí zboží a čísla účtu pro vrácení peněz. Pokud kupující nevlastní bankovní účet, zašle prodávající kupujícímu peníze poštovní složenkou na adresu uvedenou v oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek.
  Odstoupení od smlouvy musí být zasláno nebo předáno prodávajícímu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může odstoupení od smlouvy zaslat prodávajícímu poštou na adresu prodávajícího Iveta Martincová, U Studénky 1296, 509 01 Nová Paka nebo osobně předat přímo v salonu nebo e-mailem na info@salon-iveta.cz nebo přiložením písemného dokumentu ke zboží, které kupující prodávajícímu vrací. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky používání, opotřebení. či poškození nebo musí být vráceno v nepoškozeném obalu, pokud to předpokládá povaha zboží (například krémy apod.). Náklady vrácení zboží nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  Prodávající vrátí kupujícímu peníze za zboží, na které kupující uplatnil nárok na odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dnů od převzetí (doručení) oznámení o odstoupení od smlouvy. Podmínkou pro vrácení peněz je vrácení zboží v souladu s těmito Podmínkami. Běh lhůty pro vrácení peněz za zboží, u kterého kupující uplatnil právo na odstoupení od smlouvy, je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel zboží zpět v souladu s těmito Podmínkami. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal.
  Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, v případě smluv:
  - na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
  - na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Kupující bere na vědomí, že v případě, že mu prodávající při nákupu zboží poskytne dárek (ať už část zboží zdarma, nebo jinou věc), je podmínkou darování uzavření a splnění kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud kupující využije práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, smlouva o darování mezi prodávajícím a kupujícím zaniká a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit prodávajícímu i v této souvislosti poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Prodávající může uplatnit na kupujícím právo na tuto peněžitou náhradu a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
 1. Odpovědnost za vady – reklamace
  V případě, že věc při převzetí kupujícím trpí vadou či vadami, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu bezvadného. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak. To se však netýká:
  a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  c) použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
  d) vyplývá-li to z povahy věci. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je nejdéle 30 dnů od podání reklamace a předložení reklamovaného zboží prodávajícímu. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Při reklamaci zboží zákazník vyplní Reklamační protokol, který tvoří přílohu č. 2 těchto Podmínek. Při reklamaci odesláním poštou na adresu prodávajícího nesmí kupující zasílat zboží na dobírku. Zboží zaslané dobírkou nebude přijato. Kupující může reklamaci nahlásit telefonicky na čísle (+420) 739 341 388, případně e-mailem na adrese info@salon-iveta.cz.
 1. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 1. Platební podmínky a cena zboží
  Cena zboží je určena nabídkou prodávajícího na stránkách tohoto internetového obchodu. Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu jsou platné pouze pro prodej prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo náklady spojené se zvoleným způsobem platby ve výši uvedené na stránkách internetového obchodu. Akční ceny a jiné akční nabídky platné pro prodej prostřednictvím tohoto internetového obchodu platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží, nebo po dobu časově určenou. Pokud je poskytnutí akční ceny nebo slevy na zboží vázáno podmínkou koupě jiného zboží ve stanoveném množství nebo hodnotě nebo podmínkou koupě daného zboží ve stanoveném množství nebo hodnotě, tak v případě, že odstoupením od kupní smlouvy nebo jejím zrušením byť jen částečně dojde k dodatečnému nesplnění dané podmínky, zaniká tím nárok kupujícího na poskytnutí akční ceny nebo slevy na dané zboží. V takovém případě je prodávající oprávněn kupujícímu doúčtovat zbývající část kupní ceny v plné výši za dané zboží, pokud si dané zboží kupující ponechá. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který sdělí prodávající při potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle kupujícímu spolu s dodávaným zbožím. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím z důvodu, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.
 1. Způsoby platby
  Platba při převzetí zboží – dobírka
  Kupní cenu hradí kupující přepravci při převzetí zásilky.
  Bankovním převodem – předem
  Kupní cenu hradí kupující předem bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího u Fio banky, a.s., číslo účtu: 123-3358600207/0100. V případě tohoto způsobu platby je třeba, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě bude prodávající považovat objednávku za zrušenou. Převod částky z bankovního účtu u jiné banky na bankovní účet prodávajícího u Fio banka, a.s, a. s., může trvat 1–3 dny. V případě tohoto způsobu platby uvolní prodávající objednané zboží k expedici ze skladu až po připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího.
  Platba v salonu
  Kupní cenu hradí kupující v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží přímo v salonu.
  Ceník poplatků za způsob platby:
  Bankovním převodem – předem … 0,- Kč vč. DPH
  Platba v salonu ... 0,- Kč vč. DPH
  Dobírka ... 40,- Kč vč. DPH
 1. Přeprava a dodání zboží
  Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zásilky s objednaným zbožím na adresu uvedenou v objednávce kupujícího nebo předání zásilky v salonu. Dodání zásilky na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních přepravců.  Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad.
  Pokud prodávající k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí pro případ reklamace daňový doklad – faktura. Objednané zboží expeduje prodávající ze skladu a předává přepravci dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle následující pracovní den ode dne potvrzení objednávky. Expedici zboží potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem na kupujícím zadanou e-mailovou adresu. Doručení zásilky přepravcem dle zvoleného způsobu dopravy trvá obvykle 1–2 dny od převzetí zásilky od prodávajícího. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepicí pásky, poškození krabice, apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné, aby kupující sepsal s přepravcem škodní protokol, do kterého popíše zjištěná poškození. Neúplnou nebo poškozenou zásilku kupující neprodleně oznámí e-mailem na adresu prodávajícího info@salon-iveta.cz a s přepravcem sepsaný škodní protokol bez zbytečného odkladu zašle e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Náklady na dopravu objednaného zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám při vytváření objednávky.
 2. Způsob dopravy
  Zásilkovna
  Zásilkovna doručí zásilku na výdejní místo své sítě partnerů dle výběru kupujícího zpravidla do dvou dnů od objednávky. Kupující obdrží SMS zprávu v okamžiku, kdy je zásilka u zvoleného partnera Zásilkovny připravena k výdeji. Zásilku si může kupující vyzvednout po dobu 7 dní.
  Osobní odběr – v salonu.
  Prodávající připraví zásilku k osobnímu odběru na salonu do 1–2 pracovních dnů od objednávky. Standardní doba uložení zásilky na salonu je 7 kalendářních dnů. Po uplynutí této lhůty bude objednávka stornována.
  Ceník poplatků za dopravu a balné:
  Osobní odběr v salonu… 0,- Kč vč. DPH
  Zásilkovna – výdejní místo … 89,- Kč vč. DPH
  Zásilkovna – výdejní místo … 0,- Kč vč. DPH (při objednávce zboží v hodnotě nad 2000 Kč)
 3. Podmínky použití dárkového poukazu
  - Dárkový poukaz lze uplatnit pouze na ošetření, nelze jej využít na nákup produktů.
  - Hodnotu dárkového poukazu lze uplatnit postupným čerpáním.
  - Dárkový poukaz lze uplatnit pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Po uplynutí tohoto data se dárkový poukaz stává bez náhrady neplatným a to i v případě, že již byl částečně uplatněn. Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit.
  - Dárkový poukaz ani jeho zůstatková hodnota není směnitelná za peníze.
  - V případě ztráty nelze dárkový poukaz nahradit.
  - Uplatnění dárkového poukazu je nutno hlásit před začátkem ošetření pro ověření jeho platnosti.
  - Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.
 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).
 1. Závěrečná ustanovení
  Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Odesláním objednávky kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na jím zadaný e-mail. Tyto Podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem odeslání objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení Podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17. března 2024.

 

Příloha č. 1 - Formulář odstoupení od kupní smlouvy
Přílohu č. 2 - Reklamační protokol